Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ (P7)

Cơ quan chấp hành: Cơ quan chống các ten quan trọng nhất ở Đức là cơ quan các ten liên bang. Cơ quan này được quyền xử lý tất cả các biện pháp hạn chế cạnh tranh co' ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một nước liên bang. Ngoài ra, no' còn co' trách nhiệm mà không cơ quan nào co', du hoc han quoc đo' là trách nhiệm kiểm soát việc hợp nhất các xí nghiệp là trách nhiệm quan trọng nhất.

Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ 

Bộ trưởng kinh tê' liên bang, người được giao quyền quản lý cơ quan các ten liên bang, tuy không có quyền ra chỉ thị cho cơ quan này trong các trường hợp cụ thể, nhưng cũng được giao một số trách nhiệm nhất định trong lĩnh vực quản lý hành chính đối với vấn đề chống tờ rớt. Iba án là một cơ quan giữ vai trò vô cùng dịch vụ báo cáo thuế quan trọng trong việc bảo vệ cạnh tranh. Yếu tố xã hội trong nên kinh tế thị trường xã hội. Trong nền kinh tế thị trường thuần túy, các yếu tố thị trường cđ XU' hướng mang lại kết quả tối ưu cho các hoạt động kinh tế, nhưng không mang lại kết quả xã hội, mà xã hội cố gắng vươn tới. 

Trong nền kinh tế thị trường xã hội, yếu tố xã hội có-ý nghĩa dịch vụ kê khai thuế hàng tháng cực kỳ quan trọng. Nó biểu hiện ở chỗ: Nâng cao mức sống của các nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất. Bảo vệ tất cả các thành viên của xã hội chống lại những kho' khãn về kinh tế và đau khổ về mặt xã hội do những rủi ro của cuộc sống gây: nên. Các công cụ sau đây được sử dụng để đạt các mục tiêu trên. Một là sự tăng trưởng kinh tế. Vì tăng trưởng kinh tế tạo nên thu nhập cao hơn và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, cho nên, bản thân sự tảng trưởng kinh tế đã bao hàm một yếu tố xã hội quan trọng. Hai là phân phối thu nhập công bằng: 

Trước hết, điều này có liên quan đến qui mô và tốc độ tăng tiền lương so với táng lợi nhuận. Thứ hai, cơ cấu của hệ thống co' ảnh hưởng đáng kể đối với sự phân phối và đối với hạnh phúc của các tầng lớp nghèo khổ nhất trong xã hội. Thứ ba, việc ổn định giá cả góp phần vào việc bảo đảm công bằng xã hội. Ví dụ, lạm phát cố xu hướng đưa đến sự phân phối lại thu nhập ngoài mong muốn, biến tiền lương và tiền hưu trí của người già thành lợi nhuận và chuyển các khoản tiền tiết kiệm của mọi người sang cho những người nắm giữ tài sản bằng hiện vật.

Leave a Reply